منوی دسته بندی

پایه دهم

712e584f-2532-4ea2-ad92-812569bceaf4

معلم راهنما

جناب آقای امیر مهدی مباشر معلم راهنمای پایه دهم ** دبیر هندسه و ریاضی ** مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت **5 سال سابقه تدریس در دبیرستان های سیدالشهدا، ریان.

81c6e1fe-eb11-43a2-b397-e1f6e5972b8c

معاون آموزشی

جناب آقای امیر مسعود قلانی معاون آموزشی دبیرستان ** دبیر هندسه و سواد رسانه ای ** مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت** 11 سابقه تدریس در مدرسه های سراج، خواجه نصیر، سیدالشهدا، ریان

دبیران پایه دهم

دبیر به عنوان مهم ترین فردی که در تعامل با دانش آموز است؛ هم باید از نظر علمی توانمند باشد و هم جایگاه الگو شدن برای دانش آموز را دارا باشد. هم چنین در زمینه ارتباطی با دانش آموز دارای حسن برخورد باشد و ایجاد انگیزه برای پیشبرد اهداف علمی و تربیتی را رقم بزند.

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس دینی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس فارسی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس عربی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس جغرافی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس زبان

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس شیمی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس ریاضی

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس فیزیک

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس هندسه

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس زیست

teacherpng.parspng.com_-300x300

دبیر محترم درس