منوی دسته بندی

هیات

ارتباط معنوی با اهل بیت ع یکی از برجسته ترین نکات تربیتی می باشد، برگزاری هیات به وسیله دانش آموزان و مدیریت آن علاوه بر رشد اجتماعی دانش آموز باعث ایجاد پیوند معنوی با اهل بیت ع خواهد شد.
انشاءالله