ارتباط محکم با اهل بیت ع عصمت و طهارت به عنوان برترین انسان ها سبب ایجاد

محبت به آن ها می شود. جوان و نوجوانی که با هیات صحیح ارتباط داشته باشند،

چیزهایی را می آموزد که در کلاس درسی و برنامه های دیگر دست نیافتنی است.