برای شناخت هر شخص یا مجموعه ای سابقه آن گواه خوبی است.

دوره شهید اسدالهی

دوره محبان الحسین (ع)

دوره انصارالحسین (ع)